Частни уроци по Български език и литература

частни уроци по Български език и литература

„Грамотността краси човека“! Обучението по български език и литературата е сред най-важните условия за изграждането на грамотни и успешни личности.

Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и умения за творческа изява. Обучението по Българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Формиране на позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение. Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал. Придобиване на умение за създаване на текст спрямо критериите,изискващи се от МОН. В часовете по литература учениците работят и усвояват темите и идеите заложени в даден художествен текст. Те се научават да осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и символи. Чрез изучаването на произведения, заложени и приети в програмата на МОН,  ученикът се запознава многоаспектно с личността, мястото и ролята на твореца.

Екипът на Учител.com помага Вашето дете да придобие комуникативни компетентности посредством пълноценното общуване между учител-ученик.

За часовете по БЕЛ нашият учебен център организира различни “Секции” спрямо интересите на Вашето дете. За всеки ученик се изготвя индивидуално портфолио, в което се съхраняват неговите постижения. Там са включени – съчинения, литературни есета,тестове и писмени изпитвания. Всеки негов труд е професионално рецензиран, което дава възможност за отстраняването на допуснатите грешки и надграждането на изучавания материал. 

В рамките на учебния час заедно успяваме да създадем по-високо равнище на знания. Това е успешно, когато се реализира в приятна атмосфера от учител с професионален опит и иновативни методи на преподаване!